Resolución de 16 de diciembre de 2014, de la Consellería de Trabajo y Bienestar, por la que se acuerda el registro, depósito y publicación del convenio colectivo provincial del sector de mármoles y piedras de Pontevedra para los años 2013-2016 (versión en gallego)

Ficha:
  • Órgano CONSELLERIA DE TRABAJO Y BIENESTAR
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2013. Revisión vigente desde 01 de Enero de 2013
Versiones/revisiones:
(1)

[No caso de que a lexislación laboral vixente ou tendencia da xurisprudencia establecida polos tribunas correspondentes modifique o establecido nesta artigo a Comisión Paritaria reunirase obrigatoriamente co obxecto de interpretar o presente artigo ante novo marco legal nesta materia e remitir a súa interpretación á Comisión negociadora que se reunirá expresamente para acordar as adaptacións correspondentes do articulado do presente convenio.]

Ver Texto
(2)

En caso de emitirse alta médica antes dos días indicados,a licenza darase por finalizada no momento da mesma. O mesmo ocorrerá si o descanso hospitalario prescrito fose inferior aos 4 días.

Ver Texto
(3)

No caso de que a avaliación de riscos detecte a presenza dun risco que requira da aplicación dalgún dos protocolos prescritos para operarios e traballadores de mantemento, estes serán de aplicación inmediata.

Con carácter xeral, seralles de aplicación calquera outro protocolo oficial que, a causa da existencia dun risco determinado non contemplado na táboa de referencia, deba ser implementado.

Ver Texto