Resolución de 14 de abril de 2016, de la Consellería de Trabajo y Bienestar, por la que se acuerda la inscripción, depósito y publicación del convenio colectivo del sector de carpintería, ebanistería y actividades afines de la provincia de Pontevedra para los años 2014-2016

Ficha:
  • Órgano CONSELLERIA DE TRABAJO Y BIENESTAR
  • Publicado en
  • Vigencia desde 28 de Abril de 2016. Revisión vigente desde 28 de Abril de 2016
Versiones/revisiones:
(1)

Estas licencias terán idéntcos efectos aínda cando non existndo unión matrimonial, se manteña unha relación análoga de afectvidade, e se poida xustfcar a convivencia en parella.

Ver Texto
(2)

Entenderase que existe enfermidade grave, exclusivamente, nos supostos en que se produza hospitalización ou intervención cirúrxica. Nestes supostos, o tempo de licenza poderá ser ampliado, sen dereito a remuneración, cando a enfermidade supere os prazos establecidos.

Ver Texto
(3)

Se a licenza coincide con dous ou máis días non laborábeis, ampliarase en 1 día.

Ver Texto
(4)

Se a consulta leva consigo a realización de probas médicas que precisen repouso, o traballador/a terá dereito a un día de licenza, sempre e cando dita necesidade de repouso veña recollida no informe médico.

Ver Texto
(5)

Carné especial

Ver Texto
(6)

Non carné especial

Ver Texto
(7)

carné especial

Ver Texto
(8)

Non carné especial

Ver Texto