Resolución de 2 de agosto de 2018, de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, por la que se acuerda el registro, depósito y publicación del convenio colectivo del sector de carpintería, ebanistería y actividades afines de la provincia de Pontevedra para los años 2017-2019

Ficha:
  • ÓrganoCONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA
  • Publicado en
  • Vigencia desde 16 de Agosto de 2018. Revisión vigente desde 16 de Agosto de 2018
Versiones/revisiones:
(1)

Estas licencias terán idénticos efectos aínda cando non existindo unión matrimonial, se manteña unha relación análoga de afectividade, e se poida xustifcar a convivencia en parella.

Ver Texto
(2)

Entenderase que existe enfermidade grave, exclusivamente, nos supostos en que se produza hospitalización ou intervención cirúrxica. Nestes supostos, o tempo de licenza poderá ser ampliado, sen dereito a remuneración, cando a enfermidade supere os prazos establecidos.

Ver Texto
(3)

Se a licenza coincide con dous ou máis días non laborábeis, ampliarase en 1 día.

Ver Texto
(4)

Se a consulta leva consigo a realización de probas médicas que precisen repouso, o traballador/a terá dereito a un día de licenza, sempre e cando dita necesidade de repouso veña recollida no informe médico.

Ver Texto
(5)

: Carné especial

Ver Texto
(6)

Non carné especial

Ver Texto
(7)

carné especial

Ver Texto
(8)

Non carné especial

Ver Texto
(9)

carné especial

Ver Texto
(10)

Non carné especial

Ver Texto
(11)

carné especial

Ver Texto
(12)

Non carné especial

Ver Texto