Resolució de 25 de novembre de 2020, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials definitives per a l’any 2019 del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de fabricació de prefabricats de formigó i derivats del ciment de la província de Barcelona

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 15 de Octubre de 2020
Versiones/revisiones:
(1)

Fórmula de cálculo de remuneraciones anuales brutas para 2019

Grupo 8 = remuneración anual bruta del grupo 8 del año 2018 + 1,50 %

Ver Texto