Resolución de 25 de agosto de 2021, de la Consellería de Empleo e Igualdad, por la que se ordena el registro, depósito y publicación del convenio colectivo del sector de carpintería, ebanistería y actividades afines de la provincia de Pontevedra para los años 2020-2021

Ficha:
  • ÓrganoCONSELLERÍA DE EMPLEO E IGUALDAD
  • Publicado en
  • Vigencia desde 16 de Septiembre de 2021
Versiones/revisiones:
(1)

Estas licencias terán idénticos efectos aínda cando non existindo unión matrimonial, se manteña unha relación análoga de afectividade, e se poida xustificar a convivencia en parella.

Ver Texto
(2)

Entenderase que existe enfermidade grave, exclusivamente, nos supostos en que se produza hospitalización ou intervención cirúrxica que precise de repouso domiciliario. Nestes supostos, o tempo de licenza poderá ser ampliado, sen dereito a remuneración, cando a enfermidade supere os prazos establecidos.

Ver Texto
(3)

Se a licenza coincide con dous ou máis días non laborábeis, ampliarase en 1 día.

Ver Texto
(4)

Se a consulta leva consigo a realización de probas médicas que precisen repouso, o traballador/a terá dereito a un día de licenza, sempre e cando dita necesidade de repouso veña recollida no informe médico.

Ver Texto
(5)

: Carné especial

Ver Texto
(6)

Non carné especial

Ver Texto
(7)

: Carné especial

Ver Texto
(8)

Non carné especial

Ver Texto
(9)

: Carné especial

Ver Texto
(10)

Non carné especial

Ver Texto